GDPR

GDPR - INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")

Správce osobních údajů

Společnost Mystav, spol. s r.o., se sídlem Na Záhonech 71, Praha 4, 141 00 Praha 4, lČ: 40765903, DIČ: CZ407659032, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

· přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, sociální sítě, vizitky aj.)

· veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Mystav schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může  ze strany společnosti dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

 Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

 

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy o dílo. Jedná se zejména o:

titul

jména a příjmení

název obchodní firmy

rodné číslo nebo datum narození

IČO, DIČ

adresa trvalého pobytu

adresa sídla nebo místa podnikání

fakturační adresa

čísla identifikačních dokladů

identifikační údaje plátce

bankovní spojení

podpis

 

Kontaktní údaje

kontaktní telefonní číslo

kontaktní e-mail

adresy na sociální sítě

 

Kategorie subjektů údajů

· zaměstnanec správce

· zákazník

· dopravce

· dodavatel služby

· jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

 

Kategorie příjemců osobních údajů

· finanční ústavy

· veřejné ústavy

· zpracovatel

· státní aj orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování osobních údajů

· účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

· jednání o smluvním vztahu

· plnění smlouvy

· ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

· plnění zákonných povinností ze strany správce

· ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

· subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

· zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

· zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

· zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

· zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při

· výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

· zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

Práva subjektů údajů

 V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

· účelu zpracování,

· kategorii dotčených osobních údajů,

· příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

· plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

· veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

· pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má tato práva :

Právo na opravu nepřesných údajů

 

 Právo na výmaz

Dle č. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

 Právo na omezení zpracování

Dle č. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování.

 

 Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

 

 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle č. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Mystav.

 

 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky nebo osobně v kanceláři společnosti Mystav.

 

 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Mystav, spol. s r.o.

Na Záhonech 71, Praha 4

IČO 40765903, DIČ CZ40765903

 

Tel.: 241480738